Privacyverklaring

Beste ouders en bezoekers,

Waarschijnlijk hebt u via de media al gehoord over de nieuwe privacywetgeving van Europa die van kracht gaat op 25 mei 2018. Ook wij als school moeten aan deze wetgeving voldoen.

Privacyverklaring

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen GBS Prinses Paolaschool, Heilige Familieplein 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wet op de privacy, GDPR, AVG ( europese richtlijn ).

 1. Terminologie

De termen die in deze Verklaring met hoofdletter zijn geschreven, hebben de volgende betekenis:

Leerling/ouderDe ouder(s), voogd, wettelijke vertegenwoordiger  en de leerlingen van de GBS Prinses Paolaschool
De SchoolGBS Prinses Paolaschool, Heilige Familieplein 1,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
VerklaringVerklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen 
GBS Prinses Paolaschool
 1. GBS Prinses Paolaschool, Heilige Familieplein 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe als verwerkingsverantwoordelijke

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft GBS Prinses Paolaschool, Heilige Familieplein 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe nood aan heel wat gegevens. Dit gaat van contactgegevens over identiteitsgegevens tot data over eerder gevolgde opleidingen, kortom een  heleboel data om praktisch te kunnen werken Deze gegevens (of een deel ervan) worden doorgegeven aan externe partners, zoals  CLB, Vlaams Ministerie van Onderwijs, en dit omwille van wettelijke verplichtingen (bv. communicatie met het Ministerie van Onderwijs, Discimus, Informat, voor het uitreiken van diploma’s, attesten, getuigschriften, controle op de afwezigheden,…), om een goede administratieve werking te kunnen verzekeren (bv. contactopname per telefoon, brief, e-mail), om je te kunnen bijstaan in je opleiding (bv. gegevens over bijzondere noden) of omdat je er zelf om verzocht wordt. De school bewaart je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Uiteraard heb je bepaalde rechten t.o.v. die gegevens. We verwerken ook niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

GBS Prinses Paolaschool, Heilige Familieplein 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en haar werking zijn een constant veranderend gegeven. Zodra je het schoolreglement ondertekent en de kennisname van en akkoord met deze verklaring geeft, geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.

Het is mogelijk dat het beleid van de school met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst dient aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou als leerling/ouder dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

 1. Recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. GBS Prinses Paolaschool engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. De school verzamelt geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van GBS Prinses Paolaschool en haar administratie (bv. politieke of godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, ….)

Als leerling/ouder heb je het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden .

Als leerling/ouder kan je je rechten uitoefenen door de school te contacteren via secretariaat@prinsespaolaschool.be. GBS Prinses Paolaschool verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zal de school je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

 1. Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Je hebt als leerling/ouder het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd.(zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

 1. Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als leerling/ouder ten allen tijden kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien:  
1) GBS Prinses Paolaschool je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en GBS Prinses Paolaschool de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis) of
2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op directe marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als leerling/ouder ook een restrictie van de verwerking eisen.

 1. Welke gegevens bewaart de school van de leerlingen?
 • Contactgegevens: domicilieadres, (eventueel tweede domicilieadres), e-mailadres, gsm-nummer, …
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartgegevens, rijksregisternummer, foto, …
 • Gezinsgegevens: naam en voornaam ouder(s), voogd, verantwoordelijke, …
 • Beroeps- en opleidingsgegevens: naam en adres vorige school/scholen, behaald attest en clausuleringen vorige en huidige school, afwezigheden…
 • Fysieke kenmerken en gezondheid: leeftijd, geslacht, verplichte medicatie, attesten leerstoornissen, e.d.

Als onderwijsinstelling nemen we de passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerkingen.

Sterk onderwijs

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Nederlandstalig
 • Optimaal leerklimaat

De ouderraad

“Ook wij hebben een ouderraad, een topteam dat zich steeds graag inzet voor onze school.”

Contact informatie

contactpagina